Om sognet

Sct. Mortens Sogn

Et gammel sogn midt i Næstved by. Sognet har ca. 8.500 indbyggere og strækker sig som aflang indskåret kottelet mellem Jernbanegade i Nord, Præstøvej i øst,  Ringvejen i syd, rundt om Ydrenæs og op langs Kanalen i vest.
Sct. Mortens Sogn er en del Næstved Provsti ved Provst Anna Kluge, som er under Roskilde Stift ved biskop Peter Fischer-Møller.

Menighedsrådsmøder

Den afholdes menighedsrådsmøder 11 gange om året - hver måned på nær Juli. Møderne afholdes som hovedregel den sidste torsdag i hver måned kl. 19 i Sognegården. De konkrete møder offentliggøres i dagspressen, i kirken, på sogn.dk og her på siden under menupunktet "Aktiviteter".

Der er offentlig adgang til menighedsrådsmøderne, og alle er meget velkommen til at komme og lytte med på det store arbejde, der ligger bag et velfungerende og aktivt sogn.

Du er altid velkommen til at besøge kordegnen på kordegnkontoret, hvor relevante bilag ligger til gennemsyn. 

Menighedsrådet er Sognets administrative organ. 

Henvendelser vedrørende sognets arrangementer, kirken, kirkegården og evt. ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården skal rettes til meninghedsrådet. Dette kan ske via 7511@sogn.dk

Hvad er et menighedsråd?

Menighedsrådet er sognets demokratisk valgte repræsentative organ. Menighedsrådets medlemmer skal i fællesskab styre sognets anliggender. 

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer, der er valgt for 4 år, senest ved menighedsrådsvalget i november 2008. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører. Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.

Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.

Menighedsrådet holder møder ca. en gang om måneden. Møderne er offentlige og alle er velkommen. Du kan finde mødedatoerne under menupunket aktiviteter. 

Hvad laver menighedsrådet?

Menighedsrådsarbejdet er et betroet erhverv og menighedsrådet er til for at tjene sognet og dets folkekirkemedlemmer.

Menighedsrådet skal på samvittighedsfuld vis bestyre kirkegården og værne om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar. Det er også menighedsrådet, som godkender ændringer i valg af liturgi i gudstjenesten og ansætter nye medarbejdere i kirken. Dog ikke præsterne, der ansættes af Kirkeministeriet.

Når man sidder i et menighedsråd, er det ikke kun administrative opgaver, der skal løses. Menighedsrådets opgaver spænder meget bredt og skal udover de ledelsesmæssige opgaver skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Menighedsrådet har stor indflydelse på kirkens liv og vækst og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens aktiviteter. Det kan for eksempel være det diakonale arbejde, børne- og ungdomsarbejdet eller arbejdet med kirkens medier. 

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver vedkommende således skriftligt "menig­heds­råds­løftet" :

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Landsforeningen af Menighedsråd

Alle menighedsråd i den danske folkekirke er medlem af Landsforeningen af Menighedsråd. Landsforeningen af Menighedsråd ønsker at sætte fokus på menighedsrådets arbejde og vigtighed for kirkens liv og vækst.